Rạp chiếu phim quốc gia – nẹp mũi bậc, nẹp nối thảm